Όροι Χρήσης

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Oceancube προς κάθε είδους επισκέπτη ή εγγεγραμμένο μέλος γίνονται υπό τους ακόλουθους όρους. Η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων οι οποίοι καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση μεταξύ Oceancube και χρήστη.

Αλλαγή και τροποποίηση όρων ή προϋποθέσεων

Η Oceancube διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή να τροποποιήσει και/ή να μεταβάλει και/ή να αναθεωρήσει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οφείλει όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο στην ιστοσελίδα της για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Αν οι χρήστες συνεχίσουν τη χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχουν αποδεχθεί τις μεταβολές των όρων και των προϋποθέσεων.

Εγγραφή χρηστών

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η Oceancube ουδεμία ευθύνη φέρει.

Οι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν για τη χρήση υπηρεσιών και να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη με επιλογή ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού πρόσβασης (user password) συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της Oceancube. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, κλπ). Με την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της Oceancube και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες δίνουν την συγκατάθεση τους στην Oceancube να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα όποτε το ζητήσουν να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Oceancube. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία. Εάν η Oceancube έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, θα έχει το δικαίωμα να μην δημιουργήσει ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφαλής φύλαξης του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος τους. Οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για όλες τις εργασίες, πράξεις ή άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και/ή όνομα χρήστη. Οι κωδικοί δεν μεταφέρονται και δεν εμπορεύονται. Η Oceancube δεν είναι υπεύθυνη και ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Oceancube για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Η Oceancube δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Oceancube δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

Συμπεριφορά χρηστών και χρήση των υπηρεσιών

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων της Oceancube. Η Oceancube διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή και είναι ζημιογόνα των συμφερόντων της Oceancube και των συνεργατών της.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της Oceancube. Η Oceancube δεν είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Η Oceancube δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Αποσυμπίληση

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτό ή την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου της κώδικα.

Εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες

Η Oceancube ή oceancube.gr καθώς και τα σήματα της αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα της εταιρείας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες ή/και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων της, είναι σήματα κατοχυρωμένα και προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και νόμους. Οι χρήστες ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα κάνουν μόνο δίκαιη χρήση των εμπορικών σημάτων και δεν θα χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα, είτε είναι σχέδια, είτε λέξεις:

  • Ως δικά τους εμπορικά σήματα ή ως τμήμα τους,
  • Κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση,
  • Για την αναγνώριση προϊόντων με τα οποία δεν έχουν σχέση,
  • Για να υπονοηθεί η έγκριση ή κάτι παρόμοιο προϊόντων ή υπηρεσιών με τα οποία δεν έχουν σχέση,
  • Με οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζημιωθεί η φήμη της εταιρείας ή των εμπορικών της σημάτων.
Πληρωμή υπηρεσιών

Οι χρήστες ρητώς δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τις τιμές των υπηρεσιών όπως αυτές φαίνονται στην ιστοσελίδα της Oceancube. Η Oceancube έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους χρήστες με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Οικονομικά στοιχεία

Η Oceancube δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες της απευθύνονται κατ’ αρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες της Oceancube οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά υπηρεσιών και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών ή και πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων καρτών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των καρτών τους και των άλλων τραπεζικών/ οικονομικών τους στοιχείων. Νοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων της Oceancube θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των καρτών και/ή των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί. Σε κανέναν από τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στη χρέωση καρτών η Oceancube δεν εμπλέκεται και δεν κρατάει τα στοιχεία της κάρτας και των κωδικών web banking ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. Περισσότερα διαβάστε στην ενότητα «ασφάλεια πληροφοριών και συναλλαγών».

Ευθύνες της Oceancube

Οι χρήστες της Oceancube και των υπηρεσιών του αποδέχονται ότι η Oceancube δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες της Oceancube και αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της Oceancube. Οι χρήστες της Oceancube δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία της Oceancube που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Η Oceancube με το παρόν αποκλείει όλες τις ευθύνες οποιουδήποτε είδους για τη μετάδοση ή τη λήψη ακατάλληλου περιεχομένου οποιασδήποτε φύσης.

Με το παρόν οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν πλήρως την Oceancube και να μην εγείρουν εναντίον του απαιτήσεις έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχουν εγείρει τρίτοι ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της Oceancube από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που προέκυψαν ή επήλθαν, άμεσα ή έμμεσα, από την Oceancube ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η Oceancube δεν ευθύνεται για τις όποιες τιμολογιακές αναπροσαρμογές επιβάλλει ο εκάστοτε τηλεπικοινωνιακός πάροχος και είναι ουσιαστικά αναγκασμένη να αναπροσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική της.

Οι χρήστες θα υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασμένο ποσό, αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και αποζημιώσεις που θα επιβληθούν στην Oceancube ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στην Oceancube ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.

Πληρωμές

Για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών, ο Πελάτης, εφόσον του ζητηθούν από την εταιρεία, θα πρέπει να παράσχει περαιτέρω στοιχεία, όπως την ταυτότητα του, διαβατήριο κλπ. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητηθούν ή η συναλλαγή δεν ταυτοποιηθεί επιτυχώς από την εταιρεία, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην παρέχει την υπηρεσία καθώς και να μην επιστρέψει το ποσό της χρέωσης που αφορούσε αυτή την συναλλαγή.

Πληρωμή με Πιστωτική, Χρεωστική, Προπληρωμένη κάρτα, Paypal, Web banking (IRIS payments) ή μέσω Masterpass

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover και μέσω Paypal, Web banking (IRIS payments) ή Masterpass. Η χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της από τον τραπεζικό οργανισμό που συνεργαζόμαστε. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της κάρτας, του Paypal, του web banking (IRIS payments) ή του Masterpass λογαριασμού.

Πληρωμή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του με πληρωμή σε τράπεζα (σε κατάστημα, μέσω e-banking, phonebanking ή Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών - Κ.Α.Σ.) μέσω του συστήματος ΔΙΑ.Σ. στις συμβεβλημένες τράπεζες που παρουσιάζονται στο κέντρο υποστήριξης και επικοινωνίας της Oceancube. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών.

Πληρωμή με τη χρήση Bitcoin

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του κάνοντας χρήση Bitcoin. Ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη διαχείριση και τη σωστή καταγραφή των στοιχείων, προκειμένου να εισαχθεί στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι της επιλογής του, από το οποίο διαχειρίζεται τις Bitcoin συναλλαγές του.

Διακοπή Υπηρεσιών

Μια υπηρεσία μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Oceancube δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο Πελάτης ή η υπηρεσία διακοπεί από την Oceancube σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.

Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Oceancube διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Η Oceancube διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση, με ή χωρίς προειδοποίηση, και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της ή τερματισμό κάποια άλλης υπηρεσίας. Η επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων χρεώνεται.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Oceancube έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

Η Oceancube διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Oceancube και συμφωνεί ότι η Oceancube δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

Ο Πελάτης εφ' όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Oceancube θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου στο λογαριασμό του για κάθε μια από τις υπηρεσίες. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται αυτόματα στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Oceancube.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής οι υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται αυτόματα μετά την λήξη της συνδρομής.

Ανανέωση Υπηρεσιών

Μια υπηρεσία ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Oceancube και την ενημερώσει γι' αυτό.

Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Oceancube έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του και ενεργοποίησε ή ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Oceancube δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μη παράδοσης του email ενημέρωσης, κ.α.) τότε η εταιρεία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών του προς τον Πελάτη.

Ηλεκτρονική Αποστολή Παραστατικών

Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Oceancube τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα νόμιμα παραστατικά. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η Oceancube δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη, ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.

Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει την Oceancube σχετικά με τις αλλαγές. Η Oceancube δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση παραστατικού για τον παραπάνω λόγο.

Η Oceancube δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά του Πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η Oceancube καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών.